Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Läs mer om kakor och hur vi använder dem under sidan Om cookies.
Colligent

Dataskydd

Information om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Colligent Inkasso AB
org nr. 556527-5418

Boxadress:
Box 114 82, 404 30 Göteborg
dataskydd@colligent.se
010-161 00 00

När den ursprungliga skulden grundar sig på ett obetalt lån, kredit eller fordran där du valt att betala mot faktura där Collector Bank AB är kredit- eller långivare är banken personuppgiftsansvarig, även om kravet skickas i Colligents namn. Om skulden härrör sig från ett annat bolag än Collector Bank AB, så kallad uppdragsinkasso, är Colligent Inkasso AB personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Definition av personuppgift

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person, se definition i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Exempel på typiska personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer och postadresser.

Allmänt om behandling av personuppgifter

Vi på Colligent är måna om att du inte upplever att din personliga integritet äventyras när vi behandlar dina personuppgifter. När du eller en uppdragsgivare lämnar personuppgifter till oss i någon av våra kanaler eller om vi på annat sätt tar del av personuppgifter om dig kommer vi att behandla dessa på ett korrekt sätt. Det övergripande ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att erhålla betalning av en obetald fordran, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifter samlas också in när du använder någon av våra tjänster, till exempel vår gäldenärswebb. Det förekommer att vi kompletterar de uppgifter du eller vår uppdragsgivare lämnat till oss med information från offentliga register som till exempel SPAR, kreditupplysningsinstitut eller andra leverantörer med vilka vi samarbetar. Syftet med detta är bland annat att säkerställa att de uppgifter vi har om dig är uppdaterade och riktiga. Vi behandlar också personuppgifter om dig som inte är gäldenär. Detta består till exempel i uppgifter om dig i egenskap av god man, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktperson eller verklig huvudman.

Vi kan också komma att spela in telefonsamtal, spara e-post eller på annat sätt dokumentera den interaktion och kommunikation vi har med dig eller med företrädare för dig.

Personuppgifter som lagras

Colligent samlar in och behandlar uppgifter som behövs om de registrerade för att tillhandahålla sina tjänster. Detta gäller uppgifter som erhållits av uppdragsgivaren, uppgifter som getts av de registrerade själva samt uppgifter som samlats in från externa parter såsom myndigheter, informationsleverantörer och kreditupplysningsföretag.

De uppgifter Colligent kan komma att behandla i vår verksamhet är följande:

 • Identiferings - och kontaktuppgifter som t.ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och bankuppgifter.
 • Uppgifter anknutna till inkassouppdraget såsom kundnummer, fordringar, deras belopp, grund och uppgifter om dess betalning, uppdragets ärendenummer och uppgifter om dess behandlingsfas, uppgifter om inkassoåtgärder och inkassofas.
 • Information om dig av finansiell natur såsom betalningsanmärkningar och inkomsttaxering.
 • Betalningsinformation, t.ex. om hur du betalar en skuld.
 • Konto- och bankuppgifter hänförliga till tillgodohavanden.
 • Uppgifter om tredje man kopplad till ett aktuellt ärende, exempelvis kontaktpersonernas eller intressebevakarnas namn och kontaktuppgifter.
 • Information hänförlig till KYC-regler (Know Your Customer) och som vi är skyldiga enligt lag att hämta in och spara.
 • Uppgifter om hur du använder vår hemsida som typ av elektronisk plattform, svarstider, operativsystem.


Ändamål med behandling av uppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det. De rättsliga grunderna som vi kan ha för en behandling är att:

 • Grund 1: Vi ska kunna utföra skyldigheter och åtaganden gentemot dig som vi avtalat om eller förberedelse av sådant avtal.
 • Grund 2: Vi ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet eller myndighetsbeslut och därigenom följa de lagar som gäller för vår verksamhet.
 • Grund 3: Vi eller någon av våra samarbetspartner har ett berättigat intresse till behandlingen.
 • Grund 4: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
 • Grund 5: Du har samtyckt till behandlingen.

Nedan följer exempel på ändamål med behandling samt den rättsliga grunden för respektive behandling.Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:

 • Vidta åtgärder för att erhålla betalning för en obetald fordran. (Grund 1, 3 & 4)
 • Dokumentera, administrera och fullgöra eventuell avbetalningsplan du ingått med oss. En förutsättning för att vi ska kunna administrera avbetalningsplanen med dig är att vi får ta del av personuppgifter om dig. (Grund 1)
 • Göra en bedömning av din förmåga att betala tillbaka en förfallen skuld till oss eller till vår uppdragsgivare. (Grund 3 & 4)
 • Förebygga och förhindra att våra tjänster, som till exempel gäldenärswebben, missbrukas eller utnyttjats på sätt som strider mot lag eller allmänna villkor. (Grund 2)
 • Rapportera och betala ut erhållen betalning av fordran till uppdragsgivare (Grund 3)
 • Säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du loggar in och använder gäldenärswebben. (Grund 1 & 2)

Samtycke som grund till behandling

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke till att personuppgifterna får behandlas. Ett exempel på när samtycke för behandling av personuppgifter krävs är när personuppgifter som lämnas till oss innehåller känsliga personuppgifter. (Med känsliga personuppgifter avses enligt lag uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.)

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, varför de då inte längre kan läggas till grund för en ansökan eller ett avtal.

Lagring av personuppgifter

Colligent förvarar personuppgifter så länge det finns ett behov för att förverkliga de ändamål som nämnts ovan, såvida lagstiftningen inte förpliktigar till en längre förvaring av personuppgifter (t.ex. ansvar och skyldigheter anknutna till speciallagar, bokförings -eller rapporteringsskyldigheter).

Delning av information

Som framgår ovan kan vi komma att lämna ut och överföra uppgifter om dig till en samarbetspartner, en leverantör eller en underleverantör. Vi kommer att genomföra alla rimliga tekniska åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas delas eller överförs på ett säkert sätt. Detta består bland annat i att ingå avtal med företag som behandlar uppgifter för vår räkning.

Nedan kan du se exempel på några av de parter personuppgifterna kan komma att lämnas till.

Kreditupplysningsinstitut och Leverantörer

De personuppgifter som vi direkt eller indirekt samlar in och behandlar om dig kan komma att delas med kreditupplysningsinstitut för att bedöma din förmåga att betala tillbaka en skuld, bekräfta din identitet och adress.

Uppdragsgivare

Colligent Inkasso AB har flertalet uppdragsgivare som använder sig av Colligent Inkasso ABs tjänster för att driva in en obetald fordran. Vi kan komma att dela vissa uppgifter du lämnar till oss med uppdragsgivaren för att vi ska kunna ge korrekt rådgivning. För dessa uppgifter blir uppdragsgivaren personuppgiftsansvarig eftersom du har ett direkt avtalsförhållande med uppdragsgivaren i och med ditt ursprungliga köp eller hyresavtal. Detta innebär att uppdragsgivarens villkor gäller för de uppgifter vi delat till uppdragsgivaren.

Myndigheter

Vi kan komma att dela och föra över information om dig till olika myndigheter som exempelvis, kronofogdemyndigheten, skatteverket och domstolar. Vi kommer föra över alla eller delar av dina personuppgifter som vi behandlar om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du lämnat ditt godkännande.

Övriga leverantörer, samarbetspartners eller tredje part

Vi kan komma att dela och föra över dina personuppgifter till annan leverantör eller Samarbetspartner än de som nämns ovan. Ytterligare exempel på leverantörer som dina personuppgifter kan delas med är bolag för finansiell ID-teknik (Mobilt bankID) som används när du loggar in i vår gäldenärswebb. Vi kan också komma att dela personuppgifter om dig till tredje part om vi säljer eller köper kundfordringar.

Vi strävar efter att dina personuppgifter endast behandlas i länder inom EU och EES men det kan förekomma att uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Sådan behandling sker endast under förutsättning att övriga regler i dataskyddsförordningen följs och att någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

 • EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet.
 • Att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser (sk. Binding Corporate Rules, BCRs).
 • Det finns särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten.
 • Det i övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Bolag inom koncernen.

Dina rättigheter

Registerutdrag

Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, s.k. registerutdrag. Du kan begära ut ett sådant genom att höra av dig till dataskydd@colligent.se.

Rättelse

Om du misstänker eller har upptäckt att en personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt att begära att uppgiften ska rättas eller raderas. Kontakta då oss via dataskydd@colligent.se eller på adress som ovan anges. Se vidare om rätten att bli glömd, "radering" nedan.

Radering och invändning

Om de uppgifter vi behandlar om dig inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som de samlades in för har du rätt att begära att dessa raderas. Notera att vissa uppgifter inte kommer raderas trots att du vill att vi slutar behandla uppgiften. Skälet till detta är att vi ibland måste spara uppgifterna, t.ex. att det finns rättsliga förpliktelser vi måste uppfylla. Uppgifterna kommer att raderas när vi inte längre måste spara uppgiften. Du har också rätt att göra invändning mot viss behandling.

Dataportabilitet

Du har rätt att vända dig till oss för att, under vissa förutsättningar och om vi behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter som du själv tillhandahållit till oss och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av oss i det enskilda fallet. Som framgår ovan kan vi i vissa fall inte radera uppgifter eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållandet eller på grund av lagstiftning.

Profilering och automatiserade beslut

Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation.

Vi använder profilering för exempelvis systemutveckling och automatiserade beslut (se nedan). Den rättsliga grunden för profilering är vårt berättigade intresse, rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal eller samtycke. Om samtycke är den rättsliga grunden kommer du att få lämna ett samtycke till behandlingen.

Automatiserade beslut

Vi kan komma att använda oss av automatiserat beslutsfattande. Du har i vissa fall rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Vi har dock rätt att använda oss av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss eller om du lämnat ditt samtycke.

Så här behandlar Colligent personuppgifter vid rekrytering

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs om de registrerade för att kunna genomföra rekryteringar. Detta gäller uppgifter som getts av de registrerade själva samt uppgifter som samlats in från andra källor. Personuppgifterna behandlas för att vi skall kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter i vår verksamhet. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till övriga delar av vår verksamhet.

Du kan nå dataskyddsombudet på E-post: dataskydd@colligent.se.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt eller otillåtet sätt kan du vända dig med ett formellt klagomål till Datainspektionen i enlighet med artikel 77 i Dataskyddsförordningen, som är den oberoende tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över regelefterlevnad av aktuell dataskyddslagstiftning i Sverige. Mer information hittar du på www.datainspektionen.se.

Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Colligent kan vid behov ändra och uppdatera denna dataskyddsbeskrivning. Uppdateringen kan grunda sig på ändring i dataskyddslagstiftningen. Om ändringarna är av stor betydelse för behandlingen av dina personuppgifter kommer du att underrättas.